Ulovlig snøskuterkjøring på Ripan

Som kjent kjører Tynset turlag snøscooter på Ripan hver vinter for å preparere en tursti. Vi gjør dette for å legge til rette for fysisk aktivitet om vinteren også for de som ikke nødvendigvis går på ski. Kjøringen skjer på en runde som følger eksisterende stier og veier. Denne aktiviteten har pågått siden 2013. For å kunne gjøre dette har turlaget søkt om, og fått, tillatelse fra Tynset kommune. Tiltaket startet som en prøveordning i 2013. Det ble gitt tillatelse til kjøring i en prøveperiode på tre år. Tiltaket har blitt godt mottatt, og turstien benyttes flittig av turgåere. I 2016 ble tillatelsen fra kommunen forlenget for fire nye år, fram til 2020. 

Ripan er som kjent et naturreservat. Motorferdsel i området er forbudt, sommer som vinter, dersom det ikke er gitt særskilt tillatelse. Denne vinteren er det ved flere anledninger registrert at det foregår kjøring med snøscooter i og omkring den traséen som turlaget har fått spesiell tillatelse til å preparere. Fra turlagets side vil vi presisere at vi kun kjører langs den godkjente traséen og at alle andre spor etter snøscooterkjøring i området er resultat av ulovlig kjøring i utmark. 

Tynset turlag oppfordrer de som står bak den ulovlige kjøringen på Ripan om å holde seg til arealer der snøscooterkjøring er tillatt. Deres aktivitet er neppe fornuftig i forhold til det arbeidet som pågår fra snøscooterentusiastenes side for å få etablert godkjente traséer for fornøyelseskjøring med scooter. Vi håper samtidig at den ulovlige kjøringen på Ripan ikke ødelegger for turlagets mulighet for å få fornyet tillatelse fra Tynset kommune for kjøring langs den godkjente traséen når vi i år planlegger å søke om ny tillatelse for kommende år.