Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøtet den 30. August 1984 (sist endret i årsmøtet 18. mars 2021)

1. Formålsparagraf

Tynset turlag har som formål å fremme tur- og friluftsaktiviteter i bygda vår, og samtidig verne om natur og miljø.

2. Arbeidsoppgaver

Tynset turlag har som oppgaver:

  • å arbeide for å sikre, opparbeide, og drive et turløypenett for flest mulig mennesker både vinter og sommer.
  • å stimulere til økt trim- og mosjonsaktiviteter hos folk flest, for eksempel ved å arrangere turmarsjer, utflukter, historiske vandringer o.l.
  • å drive opplysnings- og informasjonsvirksomhet i forskjellige natur- og miljøvernspørsmål, for eksempel ved å arrangere naturstier, geologiske og botaniske vandringer.

3. Medlemskap og kontingent

Alle kan bli medlemmer mot å betale den fastsatte kontingent. Kontingentens størrelse fastsettes på hvert årsmøte. Medlemmer under 18 år betaler redusert kontingent. Det gis mulighet til familierabatt dersom samlet kontingent fra en familie overstiger prisen på to voksne enkeltmedlemskap. Alle som er 14 år og eldre og som har gyldig medlemskap, har stemmerett.

4. Styret

Tynset turlag ledes av et styre på 6 medlemmer og det skal være to varamenn til styret. Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styret skal føre protokoll over sin virksomhet.

5. Årsmøtet

Årsmøtet holdes innen 31. mars påfølgende år, og innkallinga skal skje med 10 dagers varsel. Saker:

  1. Årsmelding
  2. Regnskap
  3. Arbeidsprogram med budsjett
  4. Fastsetting av medlemskontingenten for kommende år.
  5. Valg på : leder, 2 eller 3 styremedlemmer, 2 varamenn til styret, 2 revisorer og en valgkomité på 3 medlemmer. Alle styremedlemmene velges for 2 år om gangen på en slik måte at 2 eller 3 av styremedlemmene er på valg annet hvert år. Funksjonstid for lagets leder er ett år. Styret konstituerer seg sjøl. Valgkomité velges for ett år om gangen. Andre valg gjennomføres som foreslått av styret.
  6. Spesielt innkomne saker som må være sendt styret minst 7 dager før årsmøtet. Frasigelser av tillitsverv må være sendt skriftlig til valgkomitéen innen 30 dager før årsmøtet. Vedtak er gyldig ved vanlig flertall. Vedtektsendringer kan skje med minst 2/3 flertall av de frammøtte. Forslag til vedtektsendringer må være sendt styret skriftlig innen utgangen av september. Styret eller 1/3 av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte.

6. Oppløsning av laget

Oppløsning av turlaget kan skje med 2/3 flertall og etter annen gangs behandling på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Dersom det blir vedtatt å oppløse laget, blir dets formue og eiendeler disponert slik årsmøtet bestemmer.